KLASA: 112-01/23-01/2
URBROJ: 2163-3-2-23-1
Buzet, 29. 12. 2023.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine”, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19 i 151/22.), članka 40. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj 83/22.) te članka 32. Statuta Pučkog otvorenog učilišta ”Augustin Vivoda” Buzet (KLASA: 011-02/23-01/1, URBROJ: 2163-3-2-23-1 od 18. prosinca 2023.), Upravno vijeće Pučkog otvorenog Učilišta ”Augustin Vivoda” Buzet temeljem Zaključka sa sjednice održane dana 18. prosinca 2023. godine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice
Pučkog otvorenog učilišta “Augustin Vivoda” Buzet

1. Uvjeti kojima kandidat/kandidatkinja treba udovoljavati:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačeni studij ili stečena stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, s područja društvenih, ili humanističkih znanosti ili umjetničkog područja,
 • stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
 • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima koji su u vezi s djelatnošću Učilišta,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • poznavanje rada na računalu,
 • poznavanje jednog stranog jezika
 • nepostojanje zapreke iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama.

2. Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj je potrebno priložiti, u izvorniku ili preslici, sljedeće dokumente:

 • životopis vlastoručno potpisan od strane prijavljenog kandidata/kandidatkinje s opisom dosadašnjeg rada,
 • dokaz o stručnoj spremi (diploma),
 • dokaz o radnom iskustvu u djelatnostima učilišta od najmanje pet godina – preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je kandidat obavljao uz jasno navođenje razdoblja unutar kojeg je kandidat obavljao navedene poslove, potpisna od strane ovlaštene osobe poslodavca,
 • zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa (e-radna knjižica ne starija od 30 dana),
 • prijedlog četverogodišnjeg plana rada, na zadnjoj strani vlastoručno potpisan od strane prijavljenog kandidata,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – presliku domovnice, elektronički ispis iz knjige državljanstva ili presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o poznavanju najmanje jednoga stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ili preslika indeksa ili drugi odgovarajući dokaz),
 • izjavu kandidata/kandidatkinje da ne postoji zapreka iz članka 39. stavka 2. Zakona o ustanovama (vlastoručno potpisana izjava)
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak protiv kandidata/kandidatkinje (ne starije od 30 dana).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati/kandidatkinje su dužni/dužne predočiti izvornike.
Nepravovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave kao i osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz ovog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.
Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži priloge navedene u ovom natječaju, a neurednom prijavom smatrat će se prijava čiji prilozi ne sadrže tražene podatke i vlastoručne potpise. Osobe neće biti pozvane na dopunu prijave.

3. Ravnatelj / ravnateljica se imenuje na vrijeme od četiri godine s mogućnošću reizbora.

4. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

5. Kandidat / kandidatkinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužan/dužna se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat/kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja RH: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

6. Kandidat / kandidatkinja koji/koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, u prijavi na javni natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

7. Prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje su izričito suglasni/suglasne da Pučko otvoreno učilište „Augustin Vivoda“ Buzet, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

8. Prijavljeni kandidati / kandidatkinje koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja, bit će pozvani na intervju. Na istome će detaljno obrazložiti program rada za mandatno razdoblje. O vremenu i mjestu održavanja razgovora kandidati/kinje će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa.

9. Za kandidata/kandidatkinju koji/koja ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao/povukla prijavu na natječaj.

10. Prijave na Natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta i traženom dokumentacijom šalju se na adresu:

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE
„AUGUSTIN VIVODA“ BUZET
„NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/RAVNATELJICU – NE OTVARATI“
Ul. 2. istarske brigade 2
52420 Buzet

11. Ovaj natječaj objavljuje se u „Narodnim novinama“, mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet, (www.poubuzet.hr), mrežnim stranicama Grada Buzeta i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

12. Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja ovog natječaja. Za računanje roka mjerodavan je dan objave u ”Narodnim novinama”.

13. O rezultatima izbora kandidati / kandidatkinje bit će obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

14. Odluka o rezultatima bit će objavljena na mrežnim stranicama Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet, (www.poubuzet.hr) sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13, 85/15, 69/22) i mrežnim stranicama Grada Buzeta.

Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta
“Augustin Vivoda” Buzet