Temeljem čl. 23. Statuta Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet (pročišćeni tekst
od 02.02.2016.; KLASA: 021-05/16-01/01; URBROJ: 2106/01-01-16-1) i Odluke
Gradonačelnika Grada Buzeta o odgađanju svih kulturnih i sportskih događanja u gradu
Buzetu (KLASA: 810-01/20-01/8; URBROJ: 2106/01-03/01-20-3) od 11. ožujka 2020. godine,
ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“ Buzet (u daljnjem tekstu: Učilište)
donosi

ODLUKU
Članak 1.

Odgađaju se sva kulturna događanja u organizaciji Učilišta u prostorima Narodnog doma i
izvan Doma, u Zavičajnom muzeju i Gradskoj knjižnici.
Članak 2.

U svim prostorima Narodnog doma (kino dvorana, vijećnica, male dvorane, vježbaonice),
Gradske knjižnice i Zavičajnog muzeja zabranjuju se sva okupljanja.

Članak 3.

Zatvaraju se za javnost: Zavičajni muzej, Gradska knjižnica i Kino.
Članovi Knjižnice posuđenu građu moći će vratiti u Knižnicu nakon 14. travnja, odnosno u
skladu s uputama koje će biti pravovremeno objavljene. Za posuđenu građu za koju je
istekao rok posudbe nakon 10. ožujka 2020. godine zakasnina se neće obračunavati.

Članak 4.

Mjere iz članaka 1. – 4. ove Odluke bit će na snazi od dana donošenja ove Odluke pa do 14.
travnja 2020. godine, odnosno do opoziva.
Članka 5.

Mjere iz članaka 1. – 4. ove Odluke donose se radi smanjenja rizika od širenja zaraze korona
virusom COVID-19 na području Grada Buzeta.
Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu odmah.

KLASA:003-06/20-01/01
URBROJ:2106/01-20-01-20-01
Buzet, 11. ožujka 2020.

RAVNATELJICA
Mirjana Pavletić